Referat af årsmøde 2016

Beskyttet: Referat af årsmødet 2015

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Pædagogisk tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport for Børneøen Munkholm
Munkholmvej 320
4300 Holbæk
Tilsyn foretaget 24.09.2015 Tilsynet er foretaget af Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949 Deltagere ved tilsy-net Ejer Pernille Lindblom Pædagogisk leder Line Vidtøft Meyer Medarbejderrepræsentant Pernille Vossbein Forældrerepræsentant Aske Kravl Steiner konsulent Gitte Drewes
Generelt
Børneøen drives som privat institution. Institutionen er et Steiner tilbud, med dertilhørende pædagogisk værdigrundlag. Institutionen vægter nærvær ro/plads til fordybelse og har fo-kus på børns udeliv, sansning og mulighed for efterligning.
Det pædagogiske arbejde og grundlag
Institutionen arbejder med faste traditioner i årlig kadence, der indeholder Steiners årska-lender, med årstidsfester. Sanglege og de pædagogiske aktiviteter er planlagte så de retter sig mod fejring i årskalenderen fx høstfest eller jul.
En del af det pædagogiske grundlag er personalets fastlagte møder hver 14. dag. Her drøf-tes enkelte børn eller børnegrupper. Der udarbejdes ikke konkrete handleplaner, og det anbefales derfor at der arbejdes stringent med at samle den eksisterende skriftlighed om-kring barnet. Særligt vigtigt er beskrivelsen af familiens rolle, de initiativer der sættes i gang i institutionen og hvornår der skal evalueres.
Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål
Institution har beskrevet en pædagogisk læreplan med dertilhørende læringsmål.
Jævnfør dagtilbudsloven, skal det beskrives hvordan institutionen arbejder med børn i ud-satte positioner. Det skal ligeledes beskrives hvordan institution arbejder med evaluering af læreplanen.
Det anbefales ydermere at institutionen reviderer arbejdet med evalueringen af læreplaner og de pædagogiske aktiviteter, så evalueringen i højere grad knytter an til de beskrevne læringsmål.
Sprog
Institutionen arbejder dagligt med sproglig udvikling af alle børn ud fra tilrettelagte aktivite-ter såsom sangleg og samling. Der arbejdes med et stort fokus på at børn inddrages i for-tællinger. Eventyrer i hverdagen er med til at udvide barnets billeddannelse og der arbejdes systematisk med at synge, når der skal ske overgange fra en aktivitet til en anden.
Institutionen har desuden stort fokus på hvordan motorikken er en medvirkende årsag til et godt sprog.
Samarbejdsrelationer
Institutionen har samarbejde med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulent. Arbejdet sker i et godt samarbejde. Institutionen er bekendte med deres muligheder for vejledning omkring enkelte børn, eller børnegrupper.
Institutionen arbejder med forældrevejledning, både i dagligdagen og ved arrangementer. Fx via Forældrecafe hvor der er fokus på et enkelt emne, eller ved oplæg inden hvert foræl-dremøde.
Sammenhæng mellem børnehus og skole
Samarbejdet mellem dagtilbud og skole sker løbende. Der laves skriftlige overleveringer på alle børn. Som udgangspunkt besøger pædagogen den nye skole med en børnegruppe. Det-te prioriteres på trods af at der leveres børn til mange forskellige skoler. Enkelte skoler øn-sker ikke en skriftlig overlevering.
Videre arbejde med kvalitetsudvikling
Der arbejdes løbende på udvikling af institutionen, blandt andet med kurser og med hjælp fra Steiner konsulenten. Seneste kursus gennemført er i rytmik, og enkelte medarbejdere har været på kursus i baggrunden for årstidsfesterne.
Institutionen holder sig desuden orienteret om nye tiltag og udvikling i samarbejde med andre institutioner og via Steiner ledernetværk.
Særlige opmærksomhedspunkter
På tilsynet drøftede vi, hvordan institutionens personale kan holde fokus på at fastholde børns interesse og deltagelse i samlingen via dialog.
Anbefalinger
Det anbefales:
 At institutionens arbejder systematisk med skriftlige handleplaner, hvor families og institutionens initiativer beskrives og evalueres
 At institutionen arbejder med evaluering, der knytter an til de konkrete læringsmål
Jævnfør dagtilbudsloven (se bilag):
 Som det fremgår af dagtilbuds lovens §8 skal det fremgå hvordan institutionen ar-bejder med de læreplansmål der opstilles for børn i udsatte positioner
 Ligeledes skal det fremgå hvordan læreplansarbejdet evalueres
Det forventes derfor, at institutionen snarest reviderer sin pædagogiske læreplan i henhold til ovenstående.
Bilag 1.
Klip fra dagtilbudslovens §8
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168340#Kap2
Pædagogisk læreplan
§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.
Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring in-den for følgende temaer:
1) Alsidig personlig udvikling.
2) Sociale kompetencer.
3) Sproglig udvikling.
4) Krop og bevægelse.
5) Naturen og naturfænomener.
6) Kulturelle udtryksformer og værdier.
Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktivi-teter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.
Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske meto-der, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.
Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børne-miljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Brandøvelse 2015

Den årlige brandøvelse  for personale og børn på Munkholm er afholdt den 11. juni 2015. Alle børn og voksne kom ud af huset i god ro og orden, medbringende lister over de børn der var i huset samt telefoner og telefonlister. Alle krybber blev tjekket for sovende børn forinden -som brandsikkerheds proceduren foreskriver og alle børn og voksne var samlet i personalehuset på under 2 minutter.

Beskyttet: Referat af forældremøde den 13. april 2015

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Beskyttet: Referat af forældre/årsmøde 1.okt. 2014

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Beskyttet: Forretningsorden for Børneøen Munkholm

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Hygiejne rapport september 2014

Der er den 5. september 2014 udført hygiejne tilsyn af læge Henrik Griffenberg. Rapporten er tilgængelig på øen, spørg Line eller Pernille hvis I ønsker at se den. Rapporten gennemgås på årsmødet den 1.oktober d.å.

Beskyttet: Referat af forældremøde den 12. november 2013

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.