Pernille

Referat af årsmøde 2016

Børneøens Munkholms forældremøde & årsmøde

Torsdag d. 6. oktober 2016 19.00- 21.30

Referent; Julie (Les mor)

Ordstyrer: Niels (Storms far)

Referat af forældremøde:

1.Velkomst ved Pernille

 • takker for et stort fremmøde
 • Status ved Reden i Nederskov
  • Den er blevet fyldt op
  • Alle ansatte er blevet skiftet ud
  • Det har kostet mange penge at starte den op
  • Næste år også fyldt. Der er pt. venteliste.
  • Ide om personaledeling er ikke blevet til noget
 • Munkholm
  • Stadig jævnstrøm af ansøgere og børn
  • 9 børn går ud til sommer, stræber efter en naturlig spredning af børn.
   • Der laves profilark på alle ni børn, hvis der ønskes et ark før tid, kontaktes personalet så vil de gerne lave en.
   • Vil gerne tage børnene ud og se skolerne, hvis det er et behov
  • Gitte (pædagog fra storegruppen) har sagt op, hun vil gerne noget mere antroposofisk. Gitte er pt. I Reden i Nederskov
  • Meriam er i storegruppen med Pernille V.
   • Pernille V. Har valgt at gå op i tid.
  • Maria har stort fravær pga. graviditet. Den tager hårdt på hende.
   • Lige nu er det usikkert om hun bliver langtidssygemeldt.
   • Velkommen til Nikoline, der tager Marias barsel. Nikoline er Mettes søster.
  • Personalet er kommet på et personligt udviklende biografikursus på Kristofferskolen
 1. Line har ordet
 • Siger velkommen til Selma, Rose
 • Skifte tøj!!!
  • Der bruges rigtig lang tid på at finde tøj, hvis de ikke har noget
 • Flyverdragter OG SUTSKO TIL ALLE BØRN TAK
 • Vanter OG SOVEBØRN MEDBRING VARMT UNDERLAG TIL KRYBBEN OG ULDSTRØMPER.
 • Hue, ELEFANTHUE!
 • HUSK NAVN I TØJET!!!!!
 • Termotøj er ikke varmt nok mere
 • Vi vil MEGET gerne modtage skiftetøj, vi MANGLER tøj. Vi vil gerne have ALT; vanter, huer, underbukser, sokker. ALT kan bruges.
 • Holbæk kommune vil gerne sprogteste alle børn omkring 3 års alderen.
  • Forældre må gerne takke nej, hvis de er ligeglade. Børneøen bruger rigtig mange timer på det.
  • Børneøen oplever at alle børn er forskellige, og hvis de har mistanke om noget, gør de forældrene opmærksomme på det.
 • Lanternefest i storegruppen. Sylvesters bedstefar har meldt sig som Morten.
  • November, mere information kommer.
  • Der bliver efterspurgt forældre der gider at bage kager til børnene.
  • Hvis der medtages søskende, må de MEGET gerne blive holdt i ro, for børnenes skyld.

 

 1. Niels (næstformand og far til Storm) introducere emne; legeaftaler og fødselsdage.
 • Der bliver opfordret til at få snakket om hvad man ønsker med børnefødselsdag, hvad man skal overveje.
 • Der bliver snakket om der er regler vi kan blive enige om.
 • Der bliver opfordret til ikke at snakke dårligt om institutionen i børnenes nærvær.
 • Der var en enighed om at man skulle bruge sine sunde fornuft ift. Sukkermængder, men der blev ikke fastlagt noget.
 • Alle bliver opfordret til at snakke åbent hvis der er noget deres barn ikke kan tåle eller andet de ikke må få.

———————————————–PAUSE———————————————-

Årsmøde

Pernille indleder årsmødet med budget.

Heidi (formand og mor til Jonas) fortæller om forældrebestyrelsens rolle.

 • Forældrebestyrelsen har ikke noget økonomisk ansvar
 • Niels og Heidi har været på kursus om hvad det er at være i forældrebestyrelsen.
  • Disse opgaver indbefatter blandt andet at tage imod kritik eller spørgsmål, at støtte op den pædagogiske linje.
  • Sommerfesten var en succes. Det er blevet en tradition på Munkholm
  • Der er blevet sat kaninfodringslister op. Der bliver opfordret KRAFTIGT til at folk skriver sig på. Det vil være en KÆMPE hjælp.
  • Der vil blive arbejdet videre med en forældrearbejdsdag. Det vil være kæmpe hjælp for øen, men det vil også være en social .
  • Er der en bedsteforældre der vil komme og ordne have. Kontakt Pernille.
  • Foreslag til bestyrelsen: Der kan evt. blive taget en beslutning om at der er en arbejdsweekend, en til to gange om året.
 • Julie og Niels er på valg: Niels bliver genvalgt som næstformand
 • Nadia (mor til August) bliver valgt i stedet for Julie som menigmedlem.
 • Camilla (mor til Selma) bliver til suppleant.

 

Der bliver takket af og klappet!

Beskyttet: Referat af årsmødet 2015

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Pædagogisk tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport for Børneøen Munkholm
Munkholmvej 320
4300 Holbæk
Tilsyn foretaget 24.09.2015 Tilsynet er foretaget af Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949 Deltagere ved tilsy-net Ejer Pernille Lindblom Pædagogisk leder Line Vidtøft Meyer Medarbejderrepræsentant Pernille Vossbein Forældrerepræsentant Aske Kravl Steiner konsulent Gitte Drewes
Generelt
Børneøen drives som privat institution. Institutionen er et Steiner tilbud, med dertilhørende pædagogisk værdigrundlag. Institutionen vægter nærvær ro/plads til fordybelse og har fo-kus på børns udeliv, sansning og mulighed for efterligning.
Det pædagogiske arbejde og grundlag
Institutionen arbejder med faste traditioner i årlig kadence, der indeholder Steiners årska-lender, med årstidsfester. Sanglege og de pædagogiske aktiviteter er planlagte så de retter sig mod fejring i årskalenderen fx høstfest eller jul.
En del af det pædagogiske grundlag er personalets fastlagte møder hver 14. dag. Her drøf-tes enkelte børn eller børnegrupper. Der udarbejdes ikke konkrete handleplaner, og det anbefales derfor at der arbejdes stringent med at samle den eksisterende skriftlighed om-kring barnet. Særligt vigtigt er beskrivelsen af familiens rolle, de initiativer der sættes i gang i institutionen og hvornår der skal evalueres.
Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål
Institution har beskrevet en pædagogisk læreplan med dertilhørende læringsmål.
Jævnfør dagtilbudsloven, skal det beskrives hvordan institutionen arbejder med børn i ud-satte positioner. Det skal ligeledes beskrives hvordan institution arbejder med evaluering af læreplanen.
Det anbefales ydermere at institutionen reviderer arbejdet med evalueringen af læreplaner og de pædagogiske aktiviteter, så evalueringen i højere grad knytter an til de beskrevne læringsmål.
Sprog
Institutionen arbejder dagligt med sproglig udvikling af alle børn ud fra tilrettelagte aktivite-ter såsom sangleg og samling. Der arbejdes med et stort fokus på at børn inddrages i for-tællinger. Eventyrer i hverdagen er med til at udvide barnets billeddannelse og der arbejdes systematisk med at synge, når der skal ske overgange fra en aktivitet til en anden.
Institutionen har desuden stort fokus på hvordan motorikken er en medvirkende årsag til et godt sprog.
Samarbejdsrelationer
Institutionen har samarbejde med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulent. Arbejdet sker i et godt samarbejde. Institutionen er bekendte med deres muligheder for vejledning omkring enkelte børn, eller børnegrupper.
Institutionen arbejder med forældrevejledning, både i dagligdagen og ved arrangementer. Fx via Forældrecafe hvor der er fokus på et enkelt emne, eller ved oplæg inden hvert foræl-dremøde.
Sammenhæng mellem børnehus og skole
Samarbejdet mellem dagtilbud og skole sker løbende. Der laves skriftlige overleveringer på alle børn. Som udgangspunkt besøger pædagogen den nye skole med en børnegruppe. Det-te prioriteres på trods af at der leveres børn til mange forskellige skoler. Enkelte skoler øn-sker ikke en skriftlig overlevering.
Videre arbejde med kvalitetsudvikling
Der arbejdes løbende på udvikling af institutionen, blandt andet med kurser og med hjælp fra Steiner konsulenten. Seneste kursus gennemført er i rytmik, og enkelte medarbejdere har været på kursus i baggrunden for årstidsfesterne.
Institutionen holder sig desuden orienteret om nye tiltag og udvikling i samarbejde med andre institutioner og via Steiner ledernetværk.
Særlige opmærksomhedspunkter
På tilsynet drøftede vi, hvordan institutionens personale kan holde fokus på at fastholde børns interesse og deltagelse i samlingen via dialog.
Anbefalinger
Det anbefales:
 At institutionens arbejder systematisk med skriftlige handleplaner, hvor families og institutionens initiativer beskrives og evalueres
 At institutionen arbejder med evaluering, der knytter an til de konkrete læringsmål
Jævnfør dagtilbudsloven (se bilag):
 Som det fremgår af dagtilbuds lovens §8 skal det fremgå hvordan institutionen ar-bejder med de læreplansmål der opstilles for børn i udsatte positioner
 Ligeledes skal det fremgå hvordan læreplansarbejdet evalueres
Det forventes derfor, at institutionen snarest reviderer sin pædagogiske læreplan i henhold til ovenstående.
Bilag 1.
Klip fra dagtilbudslovens §8
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=168340#Kap2
Pædagogisk læreplan
§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.
Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring in-den for følgende temaer:
1) Alsidig personlig udvikling.
2) Sociale kompetencer.
3) Sproglig udvikling.
4) Krop og bevægelse.
5) Naturen og naturfænomener.
6) Kulturelle udtryksformer og værdier.
Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktivi-teter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.
Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske meto-der, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.
Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børne-miljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Brandøvelse 2015

Den årlige brandøvelse  for personale og børn på Munkholm er afholdt den 11. juni 2015. Alle børn og voksne kom ud af huset i god ro og orden, medbringende lister over de børn der var i huset samt telefoner og telefonlister. Alle krybber blev tjekket for sovende børn forinden -som brandsikkerheds proceduren foreskriver og alle børn og voksne var samlet i personalehuset på under 2 minutter.

Beskyttet: Referat af forældremøde den 13. april 2015

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Beskyttet: Referat af forældre/årsmøde 1.okt. 2014

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Beskyttet: Forretningsorden for Børneøen Munkholm

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Hygiejne rapport september 2014

Der er den 5. september 2014 udført hygiejne tilsyn af læge Henrik Griffenberg. Rapporten er tilgængelig på øen, spørg Line eller Pernille hvis I ønsker at se den. Rapporten gennemgås på årsmødet den 1.oktober d.å.

Beskyttet: Referat af forældremøde den 12. november 2013

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.